Slide

هدف :

۱- برقراری ارتباط با نیکوکاران و خیراندیشان جامعه برای مشارکت و یاری رسانی به افراد نیازمند با رعایت عزت نفس و کرامت آنها

۲- بهره مندی از ظرفیت های مردم به منظور ترویج فرهنگ نوع دوستی در جامعه

شرح وظایف

۱- بررسی و برنامه ریزی به منظور شناسایی خیرین داخل و خارج از کشور و بهره گیری از توان و امکانات مادی و معنوی آنها

۲- مطالعه و بررسی به منظور دستیابی به شیوه های نوین و برتر جذب و اعتماد سازی عمومی

۳- برگزاری کمپین ها و جشنواره های رسانه ای و اطلاع رسانی با استفاده از ابزار های اطلاع رسانی نوین

۴- تدوین برنامه های موثر و افزایش سطح مشارکت مردم جهت توسعه خدمات به جامعه هدف