هدف: سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور اعتماد سازی و توسعه مشارکت و کمک های آحاد مردم جامعه در اجرای مناسب پروژه های ساختمانی خیریه

شرح وظایف

۱- برنامه ریزی به منظور توسعه و تقویت مشارکت های مردمی

۲- تامین منابع مالی از خیرین و نیکوکاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور

۳- شناسایی استفاده از قابلیت ها ،ظرفیت ها و توانمندی های سازمان ها ، موسسات و خیریه ها در راستای اهداف خیریه

۴- ارتباط اثر بخش با تامین کنندگان مصالح ساختمانی و بهداشتی به منظور مشارکت در احداث پروژه ها

۵- برنامه ریزی به منظور دریافت تسهیلات قرض الحسنه و اعتبارات بانکی در راستای ساخت پروژه ها

۶- برنامه ریزی به منظور مشارکت خیرین در اجرای پروژه های ساختمانی

۷- برنامه ریزی به منظور واگذاری اموال غیر منقول به خیریه

۸- انجام هرگونه اقدام در جهت تقویت و توسعه منابع اقتصادی در راستای اهداف خیریه

Slide امیـــــــــــد سقفی از جنس mava-charity.ir