تحــــویل پـــــروژه های احــــداث شـده توســـط خـیرین وخـــیریه
حضرت ابوالفضل (ع) و خیریه مسکن مأوا(حضرت قمر بنی هاشم(ع))

محل پروژهسال احداثتعداد واحد مسکونیمتراژ زمین
پینارت، اصفهانک، قهجاورستان۱۳۷۵۱۵۰ واحد۷۵۰۰
خیابان جامی۱۳۷۹۲ واحد۲۰۰
خیابان ابن سینا، باغ کلم (۱)۱۳۷۹۱۴ واحد۷۰۰
خیابان هاتف، بن بست توکل۱۳۸۰۷ واحد۴۵۰
خیابان ابن سینا، باغ کلم (۲)۱۳۸۱۱۲ واحد۵۰۰
خیابان هاتف، کوچه نمکی۱۳۸۲۱۳ واحد۴۵۰
خیابان مدرس۱۳۸۲۱۰ واحد۴۰۰
خیابان مسجد سید۱۳۸۲۱۵ واحد۵۹۰
خیابان جامی، کوچه قمی ها۱۳۸۳۷ واحد۲۸۵
خیابان حکیم، بلوک۱۱۳۸۳۱۲ واحد۵۰۰
خیابان حکیم، بلوک۲۱۳۸۳۱۱ واحد۵۰۰
خیابان عبدالرزاق۱۳۸۳۱۱ واحد۳۵۰
خیابان احمدآباد، مجتمع نور۱۳۸۳۱۲ واحد۵۰۰
خیابان ابن سینا، بن بست صغیرا (۳)۱۳۸۳۹ واحد۴۰۰
خیابان هاتف، کوچه نمکی۱۳۸۴۱۶ واحد۶۰۰
خیابان احمدآباد۱۳۸۴۲۹ واحد۱۱۰۰
خیابان مولوی، کوچه اعتصامی۱۳۸۴۱۶ واحد۷۰۰
خیابان حکیم، بلوک۳۱۳۸۵۴ واحد۳۰۰
شهرک امام حسین(ع)۱۳۸۷۵ واحد۸۰۰
شهرک امام حسین(ع)۱۳۹۳۱۲ واحد۶۴۰
خیابان امام خمینی، قلمستان۱۳۹۳۷ واحد۳۱۸.۵
خیابان ابن سینا، کوچه باغ عطا۱۳۹۶۱۸ واحد۷۰۰

پــــــــروژه های ده ســـــــــاله (۱۳۹۰ - ۱۴۰۰)

نام پروژهمتراژ تعداد واحد مسکونیسال اهداء
خیابان امام خمینی (روبروی قلمستان)۳۱۸ مترمربع۷ واحد۱۳۹۱
باغ ابریشم۲۴۱۷ مترمربعبراساس مقررات شهرداری۱۳۹۲
شهرک امام حسین۶۴۰ مترمربع۱۲ واحد۱۳۹۲
مجتمع مسکونی ملک۶۹۰ مترمربع۱۸ واحد۱۳۹۲
محمود آباد۴۷۲ مترمربعبراساس مقررات شهرداری۱۳۹۸
خیابان شمس زنبیه۳۲۰ مترمربعبراساس مقررات شهرداری۱۳۹۸
خیابان امام خمینی۴۰۸ مترمربع۱۲ واحد۱۳۹۸
خرید دفتر خیریه۸۰ مترمربع۱ واحد۱۳۹۹
خیابان احمدآباد(کوچه شهید توانا)۲۲ مترمربع۱ واحد۱۳۹۹
شهرک امام حسین۶۴۰ مترمربع۱۳ واحد۱۳۹۹