خیریه مسکن ماوا اصفهان (حضرت قمـــــر بنی هاشم(ع) ) خیریه ای است معتبر و دانش محور که به منظور احداث مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد با بهره مندی از حمایت های خیرین و نیکوکاران با مشارکت جامعه هدف و استفاده از نیروهای توانمند ، متخصص با رعایت شاخص های استاندارد مدیریت ساخت در حد امکانات و مقدورات خیریه فعالیت می نماید.

Slide