روش‌های حمایت از خیریه

کد USSD

*۷۷۷۲۵*#۶۶۵۵

شماره کارت مجازی بانک مسکن

۶۲۸۰۲۳۱۳۱۴۴۳۳۵۰۸

شماره کارت مجازی بانک رسالت

۵۰۴۱۷۲۱۰۷۱۳۰۸۹۰۳

شماره شبا رسالت

IR 850700001000225662425001