خیریه مسکن ماوا اصفهان (حضرت قمر بنی هاشم (ع)) به اصول انسانی ، اخلاقی و ارزش های دینی و اسلامی زیر تاکید دارد

۱- رضای خدا

۲- حفظ کرامت انسانی

۳- رعایت ارزش های اسلامی

۴- دانش مداری

۵- دانا محوری

۶- عدالت محوری

۷- مسئولیت پذیری اجتماعی

۸- قانونمندی

۹- خلاقیت و نوآوری

۱۰- بهبود مستمر

ارزش-های-حاکم